Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Легализација

У току је ажурирање ове странице у складу са новим Законом о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015).

 

НОВИ ЗАКОН НОВИ ЗАКОН НОВИ НОВИ НОВИ ЗАКОН !!!

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

Важећи Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС 72/09) омогућава легализацију објеката изграђених, реконструисаних или дограђених без грађевинске дозволе, до дана 11.09.2009. године, под условом да је захтев за легализацију поднет пре 11.03.2010. године.

Закон предвиђа да се бесправно подигнути објекти могу легализовати практично у свим случајевима када су изграђени на земљишту за чије коришћење власник објекта има било какав ваљани правни основ, чиме се заправо искључује могућност легализације на јавном земљишту или на узурпираном, туђем земљишту.

Нови Закон о легализацији, односно „Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе“ такође обухвата објекте изграђене до 11.09.2009. године, али предвиђа могућност накнадног подношења захтева за легализацију.

Нови Закон о легализацији важи до 31. децембра 2014. године.

 

Разлике између два закона

 

Стари закон (тј. важећи Закон о планирању и изградњи) омогућава издавање грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације, те укњижбу права својине на основу наведених дозвола.

Нови Закон о легализацији омогућава упис права својине на бесправно изграђеном објекту без добијања грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације.

Дакле, оба закона су на снази, с тим што је крајњи исход првог – укњижба права својине на објекту са грађевинском и употребном дозволом добијеном у поступку легализације, док је крајњи исход другог –  укњижба права својине на објекту без грађевинске и употребне дозволе.

Државни органи апелују на подносиоце захтева за легализацију да доврше започету процедуру легализације и крунишу је грађевинском и употребном дозволом. Нико не може да гарантује какве ће бити лоше стране укњижбе права својине по новом закону, без грађевинске и употребне дозволе.

 

Нови закон о легализацији (из 2013. год.)

 

Нови закон о легализацији односи се на:

 • породичне стамбене објекте до 300м2 нето корисне површине,
 • станове у стамбеним и стамбено-пословним зградама до 200м2 нето корисне површине,
 • пословни простор у стамбеним и стамбено-пословним зградама до 100м2,
 • гараже до 30м2,
 • викенд куће (куће за одмор) до 200м2,
 • објекте за обављање занатске делатности до 100м2,
 • помоћне и економске објекте.

 

Још увек се чека доношење подзаконских аката који ће појаснити све процедуре новог закона, али по свему судећи ће бити довољно да је објекат уцртан у катастар и право својине ће бити укњижено на основу уписаног права коришћења на парцели (земљишту) на којој је изграђен објекат.

Упис права својине на бесправно изграђеном објекту који је изграђен на катастарској парцели која је у сусвојини, односно сукоришћењу више лица, а на којој није спроведена парцелација, извршиће се уз подношење доказа о сувласништву на земљишту, као и уз писмену сагласност свих сувласника, односно сукорисника.

Ако власник објекта није укњижен на земљишту, нити има било какве доказе о правима на земљишту, право својине на објекту ће бити уписано на основу најмање два доказа, и то:

1) решењa надлежног органа којим је утврђен порез на имовину на право својине на бесправно изграђеном објекту;

2) издатог рачуна за плаћање накнаде за комуналне услуге (вода, канализација, чистоћа и сл.);

3) издатог рачуна за плаћање електричне енергије, гаса и сл;

4) потврдe надлежног инспекцијског органа о времену изградње бесправно изграђеног објекта;

5) обавештења надлежног органа управе о могућности легализације објекта, у складу са одредбама закона којим се уређује поступак легализације.

 

Легализација по Закону о планирању и изградњи (из 2009. год.)

 

За добијање грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације и даље су потребна иста документа као и до сада: Геодетски снимак (геометар), Технички извештај (архитекта), фотографије објекта и доказ о праву својине или закупа на земљишту на којем је изграђен објекат.

Поред наведеног, неопходно је и да подносилац захтева плати накнаду за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације. Власници објеката имају право на значајно умањење ове накнаде.

Грађевинска дозвола ће бити издата за објекте изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске дозволе, до 11.09.2009. године.

Када добије грађевинску и/или употребну дозволу у поступку легализације, инвеститор је предаје надлежној служби за катастар непокретности ради укњижбе права својине. Подразумева се да објекат предходно мора бити уцртан на катастарском плану. Уколико то није случај, инвеститор ангажује овлашћену геодетску фирму за уцртавање објекта у катастру.

 

Геодетски снимак објекта за легализацију

 

Геодетски снимак објекта, израђен у одговарајућој размери и оверен од стране овлашћеног предузећа за обављање послова премера, треба да садржи:

 • уцртан објекат који је предмет легализације;
 • намену, спратност и бруто развијену грађевинску површину у основи објекта;
 • координате најмање две тачке предње фасаде објекта (Гаусс-Кругер координатни систем);
 • ознаку катастарске парцеле на којој се објекат налази, као и ознаке суседних катастарских парцела;
 • остале објекте на катастарској парцели и положаје објеката на суседним парцелама;
 • објекте инфраструктуре – улице и прилазне путеве, бандере и стубове надземних водова, шахтове и друга обележија траса подземних инсталација, положаје места прикључака, као и друге топографске елементе;
 • апсолутне висинске коте снимљених објеката.

 

Технички извештај за легализацију

 

Технички извештај обавезно садржи геодетски снимак и технички опис објекта:

 • име, презиме (или назив) и адреса инвеститора, као и одговорног архитекте који је сачинио технички извештај, са подацима о његовој лиценци;
 • опис локације објекта;
 • опис стања конструкције објекта са закључком о квалитету извршених радова, односно испуњености услова за употребу у погледу стабилности и сигурности;
 • бруто развијена грађевинска површина објекта, површина објекта у основи, нето корисна површина објекта са табеларним приказом површина за сваки ниво, број етажа-спратност објекта, висина објекта, намена објекта, архитектонхски опис објекта са структуром, наменом простора и спецификацијом посебних физичких делова;
 • опис и стање инсталација са начином прикључења на спољну мрежу (водовод, канализација, електроинсталације са доказом о постојању електричног бројила, инсталација грејања);
 • скица и табеларни приказ површина за сваку етажу, по функционалним јединицама;
 • изјаву о степену завршености и употребљивости објекта.

 

Када је предмет легализације објекат на коме су изведени груби грађевински радови са формираним конструктивним склопом, односно када објекат поседује носеће елементе: темељ, зидове, армирано бетонске или челичне стубове са гредама, односно армирано бетонску таваницу, а на коме није постављена спољна столарија, који није укровљен, нису изведени разводи унутрашњих инсталација, ни завршни грађевинско-занатски радови (фасадерски, подополагачки, столарски и сл.), технички извештај садржи и попис потребних радова за завршетак објекта, односно попис потребних мера техничке заштите.

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h